Iran-Sare2008 Group

رنگ وكاربرد آن در نقاشي

زندگي بشر اوليه تحت تاثير دو عاملي قرار داشت كه خارج از كنترل او بودنداين دو عامل عبارتند از شب وروز و تاريكي و روشنايي .شب محيطي را پديد مي اورد كه فهاليت بشر را متوقف مي كرد و لذا بشر اوليه به غار خود پناه مي برد وخودرا در پوست حيوانات مي پيچيد و به خواب مي رفت ويا از درختي بالا مي رفت و در انتظار فرا رسيدن روز مي ماند. روز موجب محيطي بود كه درآننار و عمل مقدور بود ولذا بشر اوليه دو باره دست به كار ميشد تا توشه موادغذايي خود را پر كند يا به جستجوي شكار بپردازد.شب به همراه خود بي حركتي آرامش وكاهش عمومي سوخت و ساز فعاليت جسماني را به ارمغان مي آورد . اما روز به همراه خود امكان كار وعمل و افزايش فعاليت جسماني را مي آورد و به انسان نيرو و هدف مي داد .رنگ هاي مرتبط بااين دو محيط عبارتند از رنگ آبي متمايل به تيره آسمان شب وزرد روش نور آفتاب ادررنگ وسيلهء بيان نقاش است. رنگ سياه و سفيد در طبيعت به ند رت به صو رت خالص يافت مي شوند. وهيچكدام ازآنها رنگ محسوب نمي شوند. پس رنگ چه چيزي مي تواند باشد ؟ رنگ براي نقاش در مرحله ء اول پودري است كه به همراه
چسب آن را روي سطح مي گستراند . اما اين تعريف در مورد خصوصيات فيزيكي و شيميايي مواد رنگي چيزي بيان نمي كند . اگر در تاريكي به پودز هاي رنگي نگاه كنيم نمي توانيم بگوببم كدام يك از آنهاآبي وكدام زرد است رنگها فقط در نور قابل تشخيص اند .تنعا نور است كه آنها را بوجود مي آورد .نور سفيد وبد ون رنگ را مي توان از طريق منشور به طيف رنگي تجزيه كرد. نور تابش انرژي از يك منبع است . طول موج هاي قابل رويت اين تابش بين397و687 ميليو نيم ميليمتر هستند . هر يك از اين طو ل موج ها رنگ مشخصي دارند.اين پد يده با رنگ بنفش شروع مي شود وبه تدريج و به طور پيوسته به آبي وسبز وزرد و نارنجي و قرمز مي رسد . چشم انسان مستقيماقادر به ديدن طول موج هاي كو تاه تر از (ماوراي بنفش )و طول موج هاي بلند تر (مادون قر مز) نيست. وقتي مي گوييم جسمي به رنگ آبي است معناي آن اين است كه اين جسم فقط امواج نور آبي را منعكس مي كند وبقيه نور ها جذ ب و تبد يل به گرما مي شوند . اين امر را به سا د گي مي توان به اثبات رساند : اگر جسم سفيدي را كه در آفتا ب قرار دارد لمس كنيم حرارت آن با هواي اطراف به ند رت تفا وت دارد . سفيد تمام امواج نوري را بر مي گر داند . حال آنكه مي دانيم يك شيء سيا ه در آفتاب ممكن است چنان گرم شود كه دست زدن به آن غير ممكن گرد د. زيرا تمام طوت موج هايي كه با آن برخورد مي كنند جذ ب و به گر ما تبد يل مي شوند وسپس به تدريج از آن جدا مي شوند اگر بالا يه اي از رنگ آبي جسمي به رنگي ديگر را بپو شانيم اين رنگ باعث مي شود تمام جسم را آبي تصور كنيم .

دايره رنگ تو ضيحات بصري ويژگي هاي رنگ را بيان مي كند واين جدولي است كه در وهلهء اول شامل سه رنگ اصلي آبي و زرد وقرمز است. اين سه را به اين علت كه از تركيب رنگ هاي ديگر به دست نمي آيند رنك هاي اصلي مي نا مند. با اين طر يق و به وسيلهء اين رنگ ها مي توا نيم تر كيب بصر ي وهم تركيب مادي مي توانيم ساير رنگ ها را به وجود آوريم اگر از دو رنگ اصلي به مقدار مسا وي مخلوط شود رنگ جد يدي پد يد مي آيد و با اين ترتيب از تركيب دو به دو رنگ هاي اصلي سه رنگ جد يد و اصلي سبز ونارنجي و بنفش به وجود مي آيد كه در نتيجه دايرهء رنگ به شش رنگ مجهز مي شود . اگر هر دو رنگ مجا ور با هم مخلوط شوند تعداد رنگها به دوازد ه خواهد رسيد و به همين ترتيب به چهل وهشت 48 رنگ خواهيم رسيد كه با هم پيو ستگي دارند اين پديده را در فرم كا مل آن در طيف منشور يا رنگين كمان مشاهده مي كنيم. تمام اين رنگ ها را هر چند كه تعداد شان زياد باشد باز رنگهاي خا لص مي نامند زيرا هر يك از آنها تنها از يك يا دو رنگ اصلي تشكيل شده اند . رنگ ها ي خالص نقطه ي مقا بل رنگ هاي نا خالص هستند در رنگ هاي نا خالص مقداري از هر سه رنگ اصلي تشكيل شده اند .

نور هما نطور كه ممكن است بهرنگ ها و طول موج ها يش تجز يه شود مي تواند د و باره تر كيب هم بشود . اگر نور ها يي را كه از سه شيشه به رنگ هاي زرد و آبي وقر مز عبور كر ده اند را روي هم بيند ا زيم نوري كه از تركيب آنها به دست مي آيد بي رنگ خوا هد بود .حتي تر كيب دو تا از آنها روشن تر از هر كدام از دو نور به تنهايي است . زيرا دو سوم3/2 امواج قابل رويت نور تر كيبي است اين تر كيب رنگي تر كيب افزا يشي نا ميده مي شوند ونقطهء مقابل تركيب كا هشي است كه در آن از مقدار نور كا سته مي شو د تركيب كاهشي زماني اتفاق مي افتد كه مواد منعكس كنندهء نور نظير رنگهاي نقاشي با هم تر كيب شو ند تركيب كا هشي را مي توان با آزمايش زيرقابل رويت ساخت دايرهء ببريد روي آن سه قطعهء مساوي هم رسم كنيد و با سه رنگ اصلي برابر هم رنگ كنيد. سپس مقوا را به سر عت بچرخانيد چشم در اين حا لت قادر نخواهد بود رنگ ها را از هم تفكيك دهد درنتيجه بصرا با هم مخلوط مي شوند وخاكستري ايجاد خواهند كرد. . . رنگ آبيانواع رنگ آبي عبار تند از آبي اولترامارين دانه ريز/آبي پروس يا پا ريس (سيانوژن آهن)آبي كبالت سير وروشن/آبي سيرولين/آبي در طبيعت به دو صورت وجود دارد= يكي آبي كو هي كه تر كيبي از مس است كه نا پا يدار مي با شد و ديگري لاجورد كه سنگي نيمه قيمتي است.امروزه ديگر از هيچكدام از دو ماده خام براي رنگ استفاده نمي شود. (هرچند كه لاجورد در مقابل نور مقاوم است.) اين ماده در نقاشي هاي قديمي به صورت يك گليز قيمتيروي زير رنگ حجم پردازي شده به كار مي رفت و به همين جهت به آن سنگ گليز مي گفتند. نام الترا مارين نيز در مورد آن متداوت است زيرا آن را ازماوراي دريا يعني آن سوي درياي خزر به دست مي آورند.

آبي اولترامارين:

امروزه به صورت مصنوعي از تركيب سودا و اكسيد آلومينيوم و گوگرد و اسيد سيلسيك ساخته مي شود وآبي اولترامارين نزد يك ترين آبي به رنگ اصلي آبي در دايرهء رنگ است اين رنگ در مقا بل نور مقا وم و بسيار خا لص است چون اين رنگ در مقا بل آهك مقا وم است. مهمتر ين رنگ آبي براي نقاشي د يواري و رنگ آميزي خانه است حتي در جعبه رنگ هاي معمو لي و ارزان بچه ها هم به صورت خالص وجود دارد بهترين نوع آن نه به قرمز و نه به سبز متمايل است اين رنگ تحت تاثير خواص شيميايي ساير رنگ ها نيز قرارنمي گيرد .

آبي پروس (سيانوژن آهن) دومين آبي با اهميتي است كه حتي براي محدود ترين تخته رنگ نيز لازم است آن را به نام قد يم آن آبي پاريس يا برلين نيز مي نامند . اين رنگ قوي ترين نيروي رنگي را دارد و مقدار اند كي از آن يك لوله رنگ زرد يا حتي قهواي را مي تواند به سبز درخشان تبد يل كند . با قر مز تر كيبي در خشان مي دهد و در تركيب با قرمز كاميوم سياه عميقي به وجود مي آورد كه نقاش مي تواند از آن به جاي هر رنگدانهء سياهي استفاده كند. بر خلاف آبي اولترامارين كه قدرت پوشا نند گي زيادي دارد و در گليز نيز مورد استفاده قرار گيرد . آبي پروس كه رنگ ارزاني است در جعبه رنگهاي معمولي مشا هد ه مي شود اين رنگ براي نقاشي د يوار بي فايده است زيرا بلا فاصله با آهك از بين مي رود ..

آبي كبالت = رنگ گران قيمتي است كه در جعبه رنگ هاي معمو لي مشابه آن را كه تر كيبي از اولترامارين و سفيد روي است مي توان ديد ولي هر گز درخشش بي نظير كبا لت حقيقي را ندارد . آبي كبالت حتي به صورت لايهء ضخيم باز هم درخشان است . اين رنگ بايد به تنهاي به كار رود زيرا در تركيب با رنگهاي ديگر به سادگي محو مي گردد. قد رت رنگ كنند گي آن زياد نيست و بين رنگهاي مات و شفاف قرار مي گيرد اين رنگ خيلي غني به نظر مي رسد و به ويژه در فرسك آبرنگ وتمپرا نمود فريبنده اي دارد . ولي مقداري از فريبند گي آن در اثر تر كيب از روغني كه چربي و جلاي آن زياد باشد از بين مي رود . افزودن مقدار كمي آبي كبالت به رنگ هاي روغني ديگر موجب مي شود زود تر خشك شود .از اين رنگ دو نوع ديگر كه از آن مشتق مي شوند كمياب است =1 آبي سيرولين كه به رنگ آسمان بد ون ابر است. كه براي نمايش حا لتها ي جوي بسيار جا لب است . 2=اكسيد آبي-سبز (رنگ كبا لت قلعي) كه اغلب براي نمايش رنگ افق آسمان در زمستان به كار مي رود . اين دو را نبا يد با رنگ هاي ديگر تر كيب كرد زيرا هر يك به تنهايي مثل جواهرمي درخشند . اين دو رنگ كه مشتقاتي از كبالت هستند در مقابل آهك مقاوم اند و از نظر ساير خصوصيات رنگ آميزي نيز مثل كبالت هستند در مقابل حرارت مقاومند و در نقاشي چيني و لعاب كاري نيز كا ربرد دارند.يك رنگ آ بي منسوخ شده= نيل (اينديگو) مركبي آ بي رنگ است كه از ريشهء گياه نيل به دست مي آيد و قرن ها به عنوان رنگ پا رچه به كار مي رفت و تنها رنگ آ بي مو جود بود. نوع مصنو عي آن سرانجا م تهيه شد ولي با وجود ييشرفت هنوز هم در مقابل نور كاملا مقاوم نبوده اين رنگ كه چيزي بين آبي اولترامارين و آبي پروس است وقتي به صورت رنگدانه است پس از مدت كمي تيره و كد ر مي شود و امروزه به عنوا ن مشابه يا اصل نيل مو جود است . تيره روشني رنگ آن هم نتيجهء پريد ن رنگ آ ن است
.

با تشکر از خانم سارا رشیدیان

پایان

بازگشت

 

Home Group Music Horoscope Weblog Clip Game Religion  Order Car Gallery Search Make Up Health Advertisement

All contents ©copyright 2004-Powerd By Sare2008.com-All rights reserved.