Iran-Sare2008 Group

Leonardo-da-vinchi

لئوناردو داوينچي هنرمند و نقاش ايتاليايي فرزند مرد ثروتمندي بود كه در سا ل 1452در(وينچي) نزديك فلورا نس بدنيا آمد. چون پدرش از لحاظ مالي قدرت كافي دا شت لذا لئوناردو نزد پيكر تراش معروف آندرئادي ورگيو به تعليم پرداخت در سال1483 به ميلان رفت ودر آنجا سرپرستي بسياري از امور دوك اسفورزا را بر عهده گرفت. وي در سال1502 به خدمت سزار بورژويا رفت و از طرف او بعنوا ن مهندس و معمار به بسياري از شهر هاي ايتاليا سفر كرد و در بازگشت به فلورا نس چهار سال از وقت خود را صرف يكي از بهترين اثر ارزنده ا ش كرد . اين اثر تصوير موناليزا است كه (لبخند ژوكوند) معروف است و بجرات مي توان آ ن را با ارزش ترين تابلوي نقاشي جهان دانست . اين اثر در سال 1911ازموزهء (لوور) پاريس به سرقت رفت وسروصداي عجيبي به راه انداخت. سارق يك نفر ا يتا ليا يي بود . كه مي گفت حس وطن پرستي و علا قه به آثار هنري ا يتا ليايي او را بر آن دا شت . كه دست به چنين كاري بزند . لبخند ژوكو ند دوباره به لوور عودت داده شد . لئوناردو مردي همه فن حريف بود در نقاشي/حجاري/معماري/مهندسي/نويسندگي/موسيقي هنر خود را به منصه ظهور رسانيد . اين استاد عاليقدر مدتها در فكر آن بود ماشيني بسازد كه بتوان با آن پرواز كرد. يكي از ارزنده ترين آثار او آخرين شام است كه بر ديوار صومعهء سا نتا ماريا در سال 1498ترسيم شده است وي سال1519 در شصت وهشت سالگي در گذشت
سال 1853 درهلندمتولدشدپدرش كشيش بود . دوران كودكيش رادرمحيط خانواده ودرنهايت دوسيتي وصفا سپري كرد 16 ساله بود كه درلاهه نزدتاجري به فروشندگش تابلوهاي نقاشي استخدام شد. چهارسال بااين كارمشغول بودو تصميم گرفت به سلك بعدازآن به لندن وارآنجابه پاريس رفت و روحانيون درآيند. به بلژيك رفت ودرآموزگاه انجيلي وارد شد ودوره آن آموزشگاه راگذراند وپس ارآن براي تبلغ به شهر " واسم"رفت .وان گوك دركلبه اي گلين بيشتراوقات خودرابه پرستاري بيماران وتلاوت انجيل ميگذراند . درسي وپنج سالگي عسق غيربي به نقاشي احساس نمودوبراثرهمين علاقه به لاهه رفت ونزدپسرعمويش بفراگيري نقاشي پرداخت وپس ازآن وارد آكادمي (انورس ) گرديد. وان گوگ درسال 1885نشاط وفعاليت بيسابقه اي دراوپديدارشد وتابلوي بسياري كشيده وبه پارس برد درپاريس بانقاشان بسياري مثل لوترگ . يرنارومونه آشنايي يافت . ولي جزباگوگن وبونارباكس ديگري ادامه دوستي نداد. درهمين ايام بود. كه آثارنقاش معروف دلاكروارامورد مطالعه قراردادوتحت تاثيراوقرارگرفته وسبك كارش راعوض كرد. وان گوگ درسال1888به اوليس درجنوب فرانسه رفت و ان شهررابراي اقامت گاه خودبرگزيدودرپرتو آفتاب درخشان آنجابه نقاشي پرداخت وان گوگ بواسطه وسواس زيادي كه درنقاشي داشت اخلاقش تندويكنوع خشم وعصبانيت هميشگي دراوبود ودراثر همين بحران عصبي گوشش كرشد وحال غيرعادي يافت اورابيكي ازبيماستان هاي اعصاب واقع درسن ديمي بردندوان گوگدربيماستان هم دست از نقاشي نكشيد . همين كهبهبود يافت ازبيماستان بيرون آمد وبه پاريس نزدبرادرش مراجعت كرد. "ته او" اورازيرنظردكتر گاشه به اوويركه جايي باصفايي بودفرستاد .وان گوگ دراين بيماستان يك تابلو ازدكتر گاشه كشيد كه يكي ازآثار ارزنده اش بشمارمي رود. درادوير حال وان گوگ كاملا" خوب شد وبه نقاشي وكشيدن تابلو ادامه داد. اماسايه بدبختي وفقر همواره برسرش بودتااين كه دريكي اززژروزهاي هاي همان سال طپانچه اي ازكسي گرفت وبه مزرعه اي رفت وبه مزرعه اي رفت ودرهواي آزادوسكوت محض انتهاركرد.

فورا" اورابه هتلي كه درآن اقامت داشت بردند ودكترگاشه گلوله راازسنيه اش درآورد وزخمش رامعالجه كرد وبخيه زدواورابه زندگي اميدوارساخت پس ازآن بازهم زندگي وان گوگ مملوازغم ودردبودتاسرانجام درسال 1890 درگذشت.

با تشکر از خانم سارا رشیدیان

پایان

بازگشت

 

Home Group Music Weblog Clip Game Religion Online Order Car Gallery Search Health Advertisement

All contents ©copyright 2004-Powerd By Sare2008.com-All rights reserved.