Iran-Sare2008 Group

پيتر پل روبنس

پيتر پل روبنس در سال ۱۵۷۷در شهر زيگن در آلمان ديده به جهان گشود پدرش با اين که از اهالی (آنت و یپ)بود بخاطر ارتکاب جنايتی او را به آلمان تبعيد کرده بودند تجارب تلخ و ناگواری که برای پدرش رخ دادکافی بود تاموجبات تنفر و بيزاری او را از زندگی فراهم کند با مرگ پدر ش خانواده ء او مجددا به آنت و يب باز گشتند . روبنس ابتدا پیشخدمت يکی از خانواده های اعيان شد . وی از همان اوان به نقاشی عشق می ورزيد نخست نزد يکی از نقاشان بشاگردی مشغول شد و بسرعت کسب شهرت و اعتبار کرد . مادرش در ۲۳ سالگی برايش اسبی خرید و او را روانه ء ايتاليا کرد . روزی در حاليکه در مهمانخانه ای مشغول نقاشی بود مردی بيگانه دستی برشانه اش زد و بالحنی تحسين آميز ی گفت عاليست سپس روبنس را پيش يکی از دوکهای ونيز برد . و درنتيجه آتيه سعادتمندی را برای او تامين کرد . در آنجا ۸سال پيش دوک بود پس از آن روبنس شنيد مادرش مريض است بيدرنگ به آنت ويپ بازگشت ولی افسوس که خيلی دير شده بود . در همين زمان بود که شاه هلند سخت شيفتهء او شد و روبنس را بعنوان نقاش دربار استخدام کرد . او ابتدا برای تالار شهرداری تابلوی (عشق ورزی مجوسها )را نقاشی کرد و ديری نپائيد که تابلوی شاهکارش راتحت عنوان (کلاه پر) آفريد . روبنس در ۳۲ سالگی با دختر  يکی از اشراف بنام ایزابل ازدواج کرد آنها ۱۷ سال باهم زندگی کردند در سال ۱۶۲۶همسرش فوت کرد و روبنس را تنها و دلشکسته ساخت روبنس برای فرار از غم و فراموشی مرگ همسرش در تکاپو ی اشتغال بکاری بود و با لاخره شغلی در سفارت پيدا کرد .ديری نگذشت که روبنس يکی از سیاستمداران بنام زمان خود گرديد . ولی هیچ گاه دست از نقاشی نکشید مدتی بعد روبنس  به بيماری يرقان مبتلا شد و بالاخره در سال ۱۶۳۹ در سن ۶۲ سالگی بدرود حيات گفت

 با تشکر از خانم سارا رشیدیان

پایان

بازگشت

 

Home Group Music Horoscope Weblog Clip Game Religion  Order Car Gallery Search Make Up Health Advertisement

All contents ©copyright 2004-Powerd By Sare2008.com-All rights reserved.