عليــرضــــا

آرشيو را هم ببينيد

Iran-Sare2008 Group

 

قــــــــــــــصـــــــــــــــه ي آ د م
اميـد ، ايمان ، صلــح و عشـــق
نکتـــــــــه هــــــــای زنــــدگــی
خـــــــــــــــــوشبـــــــختـــــــــی
در بـــــــــاب معشـــــــــــــــــوق
بهشـــــــــــــــــــــــت  و د و ز خ
زنـــدگی وابستـــگی متقـابل است
تفـــــــاوت‌ افطــــار كنـــندگـــــان‌
ســـــــــــــــوره      قــــــــــــــــدر
26 نکته شيرين درباره ي ازدواج
خيلي جالب(مقايسه عمر زمين با عمر يك انسان)
مطالبی كوچك از تاريخ كهن ايران
تـوجـــه به نکـــــات مهـــم(طنز)
« همــــــــــای رحمــــــــــــــت »
زنـــــــــــــدگــــــــــــــــــــــــــــی
لحظـــــــــــه­هـــاي زنــــدگــــــي
اگــــــر خــدا هست پـــــــس .....؟
آيــــــا ميـــــدانيـــــــد کـــــــه....؟
آيــــــــا مــــي دانســـــــتيـــــــــد؟
راه رفتن روي آتش : جادو يا علم؟
تو روح هستی يا روح داری ؟؟!!!
بيـــا از غـــربت زهــرا بگـــرييم
يـــــک نــــامــه بــــــــــا حــــال
عليرضـــا هم شاعــر ميشود.....
الاغ و چـــــــــــــــــــــــــــــــــاه
تو اي بال و پر من رفيق سفر من
درد و دل مـــــــــاشينــــــــــــها
بیــــــــــامـــــــــــــــــــوز
عـــشــــــــــــــــــــــــــــــق
~The Power Of Patience~
آن کـــس که لذت يـــــک روز زيســــتن را

تجربه کند ، گويي که هزارسال زيسته است
از خـــــــدا خــــــواســـــــــتم...
شـــــاید مــــرا انداخـــته ای دور
تقسيــــــــــم عــــادلانــــــــــــــه
آيـــــــا مـــــــــــــيدانيـــــــــــــد؟
درود بـــــــــر سپیــــــــــــــــــده
فرازهايي از نيايشهاي زنــده يـاد
 استـاد شهيد دكتر علي شريعتــي
سبزتريــــن بهار تقديـــم تو بـــاد
فـــردا و همة قشنگيــاش مال‌ِ منه
عـيــــــــد شــمـــــــــــا مبــــــارک
عشـــق می توانــــد ، در بهبــــود
افراد دچار حملات قلبی موثر باشد

تـــــــــشــــــکــــــــــــــــــــــــــر
شيـــــــــــطان رجيـــــــــــــــــــم
عـــــــــــــاشـــــــورا و............
يـــــــــــــــــک مطـــــــــلــــــــب
آيا خداونــد فراموشمان كـــرده ؟
چگونگی ساخته شدن آرامگاه فردوســـی
عــيد بزرگ ولايت بر همگان تهنيــت باد
هــــــر زنــــــي زيبـــــاســـــــت
عيد اضحي قربان مبارک بـــــاد
مرا کم دوست داشته باش اما هميشه دوست داشته باش

داستـــــــــــان مـــــــــانـــــــــع
چــــــــه دنيــــــــــايــــــی ....؟؟
نـــــام خـــــــود را ارج نهيـــــم
روشهـــــــــای دســـــــــت دادن
ميـــلاد امـــام رضا(ع) تهنــيـت
آلــــــبــــــــرت انيشتــــــــيـــــن
چـــــــرا مــردها دروغ ميــــگن؟
بــــــــــه مــــــــــن بگــــــــــــو
داستـــــــــــــان کـــــــــوتــــــاه
نــــيـــــــــــــــروي عشـــــــــق
آرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
کسب مقام دوم جشنواره بين المللی
نکـــــــــــات آمـــــــــوزنــــــــده

آخـــريـــــــن خدانــــــــگهـــــدار
شهادت حضــرت امـــير المؤمنيـــن(ع) در
 بيســت و يكـــم مــــاه رمضــان
هَملت از زبان مردم کوچه و بازار(قسمت آخر)
هَملت از زبان مردم کوچه و بازار(قسمت دوم)
دانســـــــــتــــنيـــــــــــــــــــها
هَملت از زبان مردم کوچه و بازار(قسمت اول)
ســـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
تـــــو بـــــي‌همتــــايــــــــــــي
ولـــــع ثــــروتمــــــند شـــدن
نيـــــــمــــــــــــه شعـبــــــــان
لطيفـــــــــه هـــــــــای ادبـــی
نـامه آبراهام لينكلن به آموزگار پســـرش
دانه ميكارم تا صبوري بياموزم
راز مــــوفقيـــت در زنــــدگــی
همه امور بدانگونه که می نمایند نیسـتند 
پــــــــرنـــــده و پســـــــــــرک
زندگينــــامــه ابـــــن سينـــــا
زادروز قديمی ترين موزه جهان 
جدايي پايــــان کـــار نيســـــت 
خاطــــرات يــــه ديــــوونـــه
زيبـــــاتــــريــــــــن قــلــــــب 
نامه هاي عاشقانــه ي يــــك پيــــامبـر
چنـــــــــــد خـــــــــــبــــــــــر
اردوی دستـــــه جمعـــــــــــه
کــد بــــا نــــــــو گـــــــــــری 
مــرا انـدکي دوست بــدار ولـي طـولاني 
صبــحانه را كامل بخوريد تا لاغر شويد!
اصــول شــــادي بــــخــــــــش 
چند كلمه ازبزرگان درمورد زن  
در اينجــا ســــگ هـا هم حقوقـــى دارند!
زنــــد گــــــــــــــــی مــــــــــــا 
قــــــرعه کشــی جــــــی مــــيل 
چنـــــد خبــــــــر فضــايــــــــی 
اسطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره
دست هاي من کجا گم شده اند ؟
ولادت حضرت زينـب(س) و روز پرستار
مــــــــــــرد ديـــــــــــوانــــــــه
فـــــــــــــــــــــــروش Gmail
اي داد از درد بـــــي کـــــــسي
نونـی (Noni) معجزه طبيـعت
انتشـــار اولین ویروس بر روی موبایــل
جـــــــی ميـــــــل و اورکـــــات
رويا و خيال يك واقعيت است. خيال پرداز باش
سقــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط
مصاحبه با ايســنا ۱۸/۰۳/۸۳
در بـــاره شــايعــــه زلـــزلــــه
ســـــاربــــــــــان و پيشــــــگو
از کتـاب بخوان و بخـند و بخـند و بخـوان
خـــــــواســــت خــــــداونـــــــد
زمیـــــن لــــــرزه تــــهــــــران
همــــایــــش بــررســـی ابعـــاد
 حـقوقـــی فنــــاوری ارتباطــات

عـروس6ساله دامـاد12 سالــه
آیــــــا مــی دانیــــــــــــــــــــد؟
پــــدر مهـــربــان همـــــــــــــه
مــــادران رکـــــورد دار جهان
قابل تـــوجه وبــلاگ نــویسان
بــــــــــــدون شــــــــــــــــــرح
داستـــــــــانهــای کـــوتـــاه از
نــــویسنــــدگان نـــاشــــــناس

دعـــــــای مـــــادر تـــــرســــا
داستــــانهـــــای کــــوتــــاه از
نـــویسنــــدگـــــان ناشنـــــاس
آیــــــــا میـــــدانیـــــــــــــــــد؟
سخنـــــــانـــــی از اوشـــــــــو
افســـــــــانــــــه نـــــــرگــــس
فریــــــــدون مشیــــــــــــــری

شبـــــی تـــاریــــک و تنهــــآ
دو داستــــان آمـــــــوزنـــــده
هيچ گاه آنها را نخواهند يافت
نامـه تاريخی چارلی چاپليـــن
 بـــه دخــــترش ژرالــــــديـــن
دســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
می توانست عکس سال باشد
تاریخچه پرچم های ایــــــران
خداوند از تو نخواهد پــرسيد
بـــازگشت خـــاله ســوسكــه
ثــــــــــــــروتــــــمنـــــــــــــد
فال شـما در ســــــال 1383
ســــفـــره هفــــت ســــــــين
چــــهـــار شنــــبه ســـــوری
مـــــــرد جــــواني بـــود كــه
خــداحافظ گـروه sare2008
در زنــدگی چــه آموختـــــــم؟
با لبخندفاصلهاراكوتاه كـنيد
Every  day  is  Ashura
مسئلـــــــه اينــــــشتیــــــــن
يـــک داستـــان آمـــوزنــــده
مراسم پايـانی دوميــن دوره
مسابـــقات وبــلاگ نويـسی
انعكـــــــاس زنـــدگــــــــــی
آبـــــراهــــام لينـــــــــكلـــن
تسليم نشـــد و رهـــا نـــكرد
وقتي مردان مي گويند.يعني
مصاحبــــــه با عليــــــرضا
خلــــــــــــق اهــــــــــــداف
افتتــــاح سالــن پاتينــــــاژ
سلاحهای کشـــتار جمــــعی
 صــــــدام کشـــــــف شــــد
حذف نماد@ازآدرس پـستی
خدايــــا پـــــــاکــــم کــــــن
نکـاتـی ریـز امــا پر محـتوا
زنـدگینامــه کامرون دیــــــاز
نکاتــی از مــردان بــــزرگ
خــدايا، خيلي دوستــــت دارم
هفــــت راه کـــاشـــتن بــــذر
آرامـش و سعــادت درذهــــن
پاسبــــــــان و مـــــــــــــرد
کــاش مـــی شــد در ميــــان
 واژه ها ٫لبخند را معنا نمود
چـــ
ــه عروسکــــــــــــهايی
امیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
مقــــــام اول مســـابقـــــات
بـــرتريــــــن وبــــــــــلاگ
تــولد تــولد تــولد تولد تـولد
يک شوخـی با وصيت نامـــه
کنسرت اختصاصی گوگـوش
ازدواج بريتـنــی اسپيـــــرز
امــــروز چـــگونــه ايـــد ؟
کسب مقام اول مسابقات آسيايی
خـــدا چـــــلچــــراغـــــي از
 آســـــمان آويختــــه اســــت
تسـت هـــوش در 30 دقیــقه
.............
د  ر د د ل..........
بــــاجريـــان رودخــــانـــــه
زنـــدگی هــماهنـــگ شــويم
يـــــــا ضــــــــامن آهــــــــو
عشق بورزيدتاعشق بورزند
قـــــــــــــــاصــــــــــــــــدك
دروغ بـــــــزرگ قــــرن 20
عکسهـــــای عاشقـانـــــــه2
بـه يــاد كودكــــان معصــــوم
مرحلــــه نــــهائی مســـابقـه
تسلـــيت زلزلـه شهـــر بـــــم
راه يــافتـن مرحـــله نهـــائـی
به دنبـــال قطعـــه گـــم شـــده
ضــــــــــــرورت عشـــــــــق
تغييـــــرات تلفــــــن همــــراه
شـــــــــــــب يــــلــــــــــــــدا
مسآابقه آسيايی بهترين وبلاگ
شعــــری بـــــه قلــــم زروئی
داستــــــــــان بـــــــــــوق زن
يـــك مـورد جـــــزئي كــوچك
عکسهـــــــای عاشقـــانــه 1
بـه نـــام نــامــــی عشــــــق
درس شــــــــرافـــــــــــــــت
مـــــــعنـــــــی  sare2008 
زن هـــا مثــــل چــي هستند ؟
قــــــــــــوت قــلـــــــــــــــب
مـرد ها مثـــل چــي هستـــند ؟
چند كلمه ازبزرگان درمورد زن
استخـــــــــــــــر شنــــــــــــا
قطـــعـــه گـــــــم شــــــــــــده
دومين مسابقه وبلاگهای برتر
مقــام نهم جشنواره بين المللی
نظــــربدیـــــد کلیــپ ببینـــید
نـــــــوشتـــه روی ديـــــــوار
کـــــــــودک در چــــــمنـــزار
دســـــت چـــــه کســـــــی؟؟؟
با سرعـــــت حـــرکت نکنـيد
چـــرا زنــان گریه می کننــد؟
اعــمــال شبهـــــای قــــــــدر
قــرائـــــــــت قـــــــــــــــرآن
دانشـــگــاه استنــفــــــــورد
زن بــبــــــر نمـــــــــــــــــا
مـــــــــاه رمضــــــــــــــــان
بــــــه يـــــــاد ويـگــــــــــن
خـــــــــروس بـــــــی ســــر
...........اِوا و آدام.............
آفـــــــــــــریـــــــــــــدن زن
مقــــــــــالات پــــــزشکــــی
راننده ای که انعام نمی گرفـت
به جای دوکلمه خشک وخالی
رويــــــــای بهـــــــــــــــاری
حـافــظ در صــف اتـوبـوس
اوليـن کنسرت آريان در لندن
خــريد يـک ســاعـت کــاری
اندرزهاي کوچـک زندگي(۹
مســــــافــــر و درخـــــــــت
مــــدل مـــو هليــــکوپتــری
نکات جالبـی در مـورد بــدن
حالـت بـــدن در موقـع خواب
گفتـــگــــــو بـــا ابـــــــــی
اندرزهاي کوچـک زندگي(۸
بـــــــــازی هــليـکــوپتـــــر
ارزش خــود را بـــــدانيــــد
الا کلنـــــــــــگ عشــــــــق
شصــت نكته شيرين ازدواج
انـدرزهاي کوچک زندگي(۷
عشــــــق خــــــرکـــــــــــی
ازدواج بـا فــــرد کــــامِــــل
اندرزهاي کوچک زنــدگي(۶
عشــــق از ديـــدگاه اسـاتيــد
ضـــــــــرب الــــمثــــــــــــل
انــدرزهاي کوچک زندگي(۵
چــــه نـــــــــوع گلهــــايــي
 زنــــان را شـــاد مـي كـــند؟
جـــــــــــــــــــوانـــــــــــــــی
رقــــــــــص در مـــــــــــــــاه
26 ســـالـــگی ســــن کمـــال
دو خــــــط مــــــــــــــــــوازي
انــدرزهاي کوچک زنــدگـي(2
رويدادهاى مهم درطول زندگي
حضـرت فاطمـه الــزهـرا (س
انـدرزهاي کوچآآک زندگآي(1
آبـــــشــــــــــــــــــــــــــــــــار
مزرعه سيب زمينــي مصـري
کرگـدن ها عاشـق ميشونـد!!
اگر فرصتي دوباره داشتــم....
چيزهائی که دوســـت داريد....
سنگــــــــــــــــتــــــــــــــراش
خـــــــــــــــداونـــــــــــــــــدا!
خـــــواهیــــــــــم دیــــــد..... 
بــــــــــــــــوســــــــــــــــــــه
زن................................
شـــــمـا چـه ميكرديـــــد ...؟؟
لــيـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــت
مـــــــــادر دوســــــــــت دارم
آفـــــــــــــرينـــــــــــــــش زن
فائقــــه آتشیــــن گـــوگــوش
بــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــن
در فضا از خواب خبري نيست
ستـــــــــــاره دريـــــايـــــــــی
قلــب زنـده و در حـال طپــش
رد پـــــــــــای خــــــداونــــــد
داريـــــــــــوش اقبــــــالــــی
هـــــــربــــــــرت اتــــــــــــو
آمـوختـــــــــه ام كـــــــــــــه
لـحـظــــــــــــــــــــه هـــــــا
رويــــــــــاى آمــــريكايــــى
بهتـــــرين دوســـت کيســت؟
كورش كبير بر پـرده سينــما

 
سيستمSMSوچگونگی بهره
تــــــــــــرس از چـــــــــــــه؟
مــــرداب و نیـــــــلوفــر زرد
عشــــــــق و دیـــــوانگــــی
زندگينامـه اساتید موسیقـــی
درخشنــــــــــــــــــدگـــــــــی

عشـــق فـرمـانده احسـاسهـا
بهشت وجهنم:تفاوت واقـعي
غــــنـــــــــــــــی بــــــــودن
قـــــــــانـــون خیــــــانــــت
چنـــــــــــــــد نصیـحـــــــت
رنـــــــــگیـــن کـــمـــــــــان
آشنـــــایی بــــا مـــولــــوی

ظهـــور صغـــری و کبـــری
ســـــــــــهراب سپـــــــهری

چــــــرا مــايـــکروســــافـت
ماشيــــن نمـــــي ســــــازد؟

جشــــن چهارشنبه ســـوری
مصــــــاحــبــه بــــا خـــــدا
جـــریــــان روز ولنتــایـــن
شـــــــــــــوق مـــــــــــــرگ
مـــــــــــــــرواریـــــــــــــــد
نـــــــــــــــفــــریـــــــــــــــن
یـــاهــــو! مسنجــر فــارسی
عشــــــق واقـعــــــــــــــــی
شـهـــــــــــــامــــــــــــــــــت

مـــــــوزه هـــای تهـــــــران
آسیــــاب بـــــادی ذهــن آدم
قــــــرآن مــــعجزه الـــــهی
خلــــوت خــوب خـدا بـا مـا
کـــــــربــــــلای خـــــــــودم
شکــــــــــــــر گــــــــــزاری
مقـــــــــررات آدم بــــــــودن

مصاحبه با محمـدرضا گـلزار
از خـــودت شـــــروع کـــــن
از شکســــــــت نــتــــــــرس
بیوگرافی
Enriqueiglases
دولـــــــــــــت عشــــــــــــق
امـــــــــــــــام رضــــــــــا(ع
داستـــــــن مامـــــک و آرش
بستـــــنـــــــــــــــــــــــــــــی
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
فــراوان شــکـلات بخــوریــد
ضرب المثل های فنـــلانــــــد
ضرب المثل های ژاپنــــــــی
ضرب المثل های هلنـــــــــدی
ضرب المثل های دانمــارکــی
ضرب المثل های افغــــــــانی
ضرب المثل های فارســـــــی
ضرب المثل های طبـرستـــان
ضرب المثل های فرانســــوی

ضرب المثل های ارمنستـــان
نیـــــــلوفـــــــــر آبــــــــــــــی
انــــعــکــاس نور مــــه در آب
ســــایـــــه اســـــــــــــب در آب
منظـــره طبیعـــی آبشـــــــــــار
غــــروب طبیعــــی خورشیـــــد
f r e e - m a i l - account


 
Home Group Music Horoscope Weblog Clip Game Religion  Order Car Gallery Search Make Up Health Advertisement

All contents ©Copyright 2004 -2005 -Powerd By www.Sare.ir - All Rights Reserved.